Domov EN Sadzby Kontakty Blog
EN
 
 
 
 
 

Jednoduché účtovníctvo - peňažný denník podnikateľa

JUSlideShow
Hlavné menu
 
 
 
× imgPreview

× Avatar
Zapamätať používateľa

Certified Delphi developer

 

Od Turbo Pascalu v MS DOS, cez windows Client/Server k mobilným a distribuovaným platformám

Životopis

 

Niekedy môže byť jednoduhšie pracovať so štandardným životopisom. Nájdete ho na tomto mieste.

Verzia životopisu v PDF formáte je dostupný tu.

Ukážkové aplikácie vytvorené v Delphi

Delphi5/Delphi 10.3 Rio

Prostredie Delphi je vhodné na vývoj menších a stredne veľkých Windows aplikácií. Vývoj aplikácií v prostredí Windows čelí niekoľkým výzvam. Delphi aplikácia je vo svojej podstate rozšírením Windows prostredia.

V niektorých prípadoch je tento princíp viditeľný. Príkladom sú kompresné alebo antivírové aplikácie, ktoré sú integrované do kontextového menu prostredia. V prípade problémov ktoré súvisia s komunikáciou s databázou, zdieľanie dát medzi aplikáciami po internete alebo spôsob komunikácie s používateľom sú tieto väzby a závislosti skryté.

Programovanie kontra vývoj softvéru

Definovanie cieľov a snaha o ich naplnenie je rozdielom medzi programovaním a vývojom aplikácií. Výsledkom programátorského úsilia je kód. Výsledkom vývoja aplikácií je vytvorenie kódu ktorý má koncept a je využitelný používateľmi.

Prezentované aplikácie spĺňajú požiadavku "vývoja softvéru". Nedosiahli však úroveň aby bol niekto ochotný zaplatiť za ich využitie, takže zostali iba ako demo appky.

SalesPro - CRM/Komunikácia zo zákazníkom (2003)

SalesPro - CRM/Komunikácia zo zákazníkom (Obrazovka aplikácie)

Aplikácia SalesPro umožňuje budovať databázu perspektívnych zákazníkov a následne sledovať jednotlivé kroky komunikácie zo zákazníkom (od vyhľadávania potenciálnych zákazníkov, cez ich oslovenie a konverziu na zákazníka). Ako zdroj dát slúžia rôzne online databázy (napr. yellowpages.com), ktoré je možné poloautomaticky importovať do aplikácie. Program sa pokúsi identifikovať duplicitné záznamy a prípadné duplicity zlúčiť.

Na základe zozbieraných dát je možné generovať zoznam zákazníkov, ktorý je možné využiť ako na oslovenie zákazníkov po telefóne, pripraviť poštovú kampaň, vygenerovať a odoslať emaily alebo využiť externú aplikáciu na odoslanie faxových správ. Informácie o oslovených zákazníkoch sú zaznamenané v databáze a využívajú sa pri generovaní nových zoznamov tak aby sa predišlo opakovanému alebo príliš častému oslovovaniu tých istých firiem. Aplikácie tiež podporuje tzv. blacklist – zoznam kontaktov ktorí si neželajú byť oslovení.

Použité technológie a postupy

Aplikácia bola pôvodne vytvorená s použitím BDE/Paradox tabuliek, neskôr prekonvertovaná a upravená na databázu firebird (open source alternatíva k Interbase). Aplikácia je vnútorne navrhnutá ako viacvrstvová a pri komunikácií z databázou využíva wraper ktorý vychádza s princípov CRUD. Databáza Firebird spĺňa požiadavky na konzistenciu dát (známe pod akronymom ACID) ale súčasná architektúra kódu nevyužíva všetky možnosti databázy a pri viac-užívateľskom prístupe môžu byť v niektorých prípadoch dáta prepísané iným používateľom.

Aplikácie umožňuje vygenerovanie a odoslanie emailov. Tieto emaily musia spĺňať požiadavky na formát MIME. Výhodou tohto prístupu je možnosť priamo zakomponovať binárne dáta do emailovej správy. Doručený email predstavuje jednoduchšiu webovú stránku z možnosťou HTML formátovania. MIME formát tiež umožňuje špecifikovať čisto textovú verziu obsahu ktorá bude zobrazená v prípade že príjemca nemá možnosť zobraziť HTML verziu správy.

Binárne dáta (napr. obrázky) sú kódované pomocou 7 bitových ASCII znakov a sú priamo súčasťou emailu, bez nutnosti sťahovať čokoľvek z webu. Príklad tzv. multi-part MIME dokumentu si môžete pozrieť ako

Detaily aplikácie

Niekoľko screenshotov z aplikácie nájdete nižšie:

Ak sa chcete dozvedieť viac o koncepte programu, pozrite si mirror webovej stránky.

CarAgenda / kniha jázd pre potreby vedenia účtovnej agendy (2004)

CarAgenda / kniha jázd pre potreby vedenia účtovnej agendy (Obrazovka aplikácie)

Pre potreby dokladovania daňovo uznateľných nákladov na prevádzku motorového vozidla legislatíva vyžaduje vedenie knihy jázd a sledovanie výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla. Program bol vytvorený podľa legislatívy platnej v kanade v roku 2004 (kanadské pravidlá sú podobné slovenským).

Architektúra aplikácie

Aplikácie používané na vedenie účtovnej agendy sú typicky jednoduché, navrhnuté tak aby boli prehľadné, intuitívne a ľahko použiteľné priemerne zdatným používateľom. Tieto princípy a postupy majú svoje korene v strohom prostredí MS DOS. Prostredie windows je graficky orientované a plne objektové. Závislosť na knižniciach windows je prekážkou pri vývoji aplikácií v kategórií shareware/freeware ktoré majú byť ľahko distribuovateľné veľkému okruhu používateľov, ktorí nemajú hlbšie počítačové znalosti a zručnosti.

Kategória týchto aplikácií sa označuje názvom WinForms aplikácie. Niekoľko princípov charakterizujúcich tieto postupy sú:

  • Rozšírené ovládanie aplikácie myšou – bublinkové nápoveda a akcie vyvolané prechodom myši ponad objekty na obrazovke (hover-over koncept), kontextové menu, drag&drop
  • Možnosť otvorenia a prepínania sa medzi viacerými užívateľkami oknami (multi document interface)
  • Dynamické prepojenie jednotlivých komponentov aplikácie. V aplikácií je realizované prepojenie medzi kombo-boxami auto/rok a grafom/dátovými mriežkami. Programátorsky je tento problém dotiahnutý do dokonalosti v podobe tzv.data-aware komponentov používaných v VCL knižnici Delphi.

Prístup k databáze je v prostredí windows typicky riešený prostredníctvom ODBC ovládačov. Alternatívou sú tzv. natívne ovládače, ktoré sú vhodné v prípade že program podporuje iba jednu konkrétnu databázu (vrátane verzie DB). Ovládače sú realizované prostredníctvom DLL knižníc a manažované prostredím windows. Ovládače sú súčasne zdieľané jednotlivými aplikáciami. Táto závislosť môže viesť ku konfliktom verzií (tzv. DLL hell problém). V prípade že na klientskom počítači nie sú nainštalované potrebné ovládače, aplikácia nemusí vôbec pracovať.

Alternatívou v prípade jednoduchých aplikácií je pridanie DB ovládača priamo do aplikácie. Takýto typ ovládačov je označovaný ako termínom embedded. V aplikácií CarAgenda je použitá knižnica ktorá podporuje použitie DBF súborov. Jedným z obmedzení knižnice je chýbajúca podpora pre viac-užívateľský prístup (podobný nastaveniam single_user alebo exclusive módov v databázach). Konzistentnosť dát (tzv. ACID-compliant databázy) je ďalším z obmedzení tohto prístupu, ktorý môže predstavovať problém aj v prípade jednouchých desktop aplikácií. Knižnica je plne závislá na možnostiach a vlastnostiach správy súborov poskytovaných operačným systémom.

Aplikácia

Program je navrhnutý na základe daňových pravidiel pre „uznateľné daňové náklady súvisiace s prevádzkou motorového vozidla“ platnej v Kanade v roku 2004 . Motorové vozidlo môže byť vo vlastníctve firmy, prenajaté (leasing) alebo vlastnené zamestnancom.

K programu existovala webová stránka, mirror stránky je dostupný tu.

SmartFTP klient (2020)

SmartFTP klient (Obrazovka aplikácie)

Aplikácia smartFTP je určená predovšetkým pre web developerov. Umožňuje iba dve základné operácie:

  1. Porovnať obsah lokálneho adresára a vzdialeného adresára dostupného cez protokol FTP. Na základe zistených rozdielov nahrať nové a zmenené súbory do vzdialeného adresára na FTP serveri.
  2. Pred zmenou existujúcich súborov je vytvorená lokálna záloha. V prípade potreby je možné vrátiť obsah vydialeného adresára do pôvodného stavu (tzv. rollback).

Program smartFTP klient je distribuovaný ako freeware a môžete si ho stiahnuť tu (smartFTP ver. 0.7).
Vytvorené v Delphi 10.3 Rio, community edition.

Aplikácia je vytvorená ako ukážka programovania v Delphi. Prečítajte si