Domov EN Sadzby Kontakty Blog
EN
 
 
 
 
 

Jednoduché účtovníctvo - peňažný denník podnikateľa

JUSlideShow
Hlavné menu
 
 
 
× imgPreview

× Avatar
Zapamätať používateľa

Certified Delphi developer

 

Od Turbo Pascalu v MS DOS, cez windows Client/Server k mobilným a distribuovaným platformám

Životopis

 

Niekedy môže byť jednoduhšie pracovať so štandardným životopisom. Nájdete ho na tomto mieste.

Verzia životopisu v PDF formáte je dostupný tu.

Jednoduché účtovníctvo/Denník podnikateľa

FoxPro 2.6 (Microsoft/MS DOS aplikácia)

Jednoduché účtovníctvo a podporné agendy

Aplikácia Peňažný denník (obrazovky) vznikla v roku 1994, ktorá bola postupne upravovaná a rozširovaná. Okrem vedenia peňažného denníka obsahuje moduly:

 • pohľadávky a záväzky
 • DPH
 • Drobný a Investičný majetok
 • Kniha jázd, cestovné príkazy
 • Skladová evidencia
 • Fakturácia
 • Mzdy

Užívateľské rozhranie

Takéto programové rozhranie (obrazovky) som štandardne používal vo FoxPro programoch.

Spôsob programovania / RAD návrh

Z prostredia FoxPro som rutinne využíval generátory obrazoviek, reportov a menu. Množstvo funkcií ktoré si vyžadovala aplikácia však neexistovali alebo nevyhovovali používateľom. Počas programovania aplikácií v prostredí FoxPro som si vytvoril systém knižníc a postupov ktoré som popísal v diplomovej práci.

Štatistiky

DBF súbory  36 tabuliek pre aplikačné dáta, 7 systémových tabuliek
súbory s kódom 427 spolu (z toho 120 obrazoviek)
reporty 70+

Keďže sa jedná o NOSql databázu - (postavená na zdieľanom súborovom systéme a DBF/CDX súboroch), pozornosť bola venovaná "robustnosti" aplikácie.

Niekoľko poznámok k architektúre aplikácie "Denník podnikateľa"

Relácie (referenčná integrita) medzi tabuľkami sú zabezpečené využitím primárneho a cudzieho kľúča (PK/FK). V niektorých prípadoch je použitý kompozitný kľúč. (pohyb peňazí sa robí proti "entite" ktorá má PK Typ+Poradie, napr. P02 je jednoznačný identifikátor pre pokladňu 2).
V systéme FoxPro je nutné zabezpečiť celú funkcionalitu programovo. viac DB detailov  ▼

Samostatnou kapitolou je spôsob prenosu dát (FoxPro - ukážka kódu ) z doplnkových evidencií do peňažného denníka. V tomto prípade sa striktne rozlišuje zmena údajov od pridania/zmazania dokladu.

Je možné, že si užívateľ vytvorí duplicitný záznam v denníku ak využije automatické generovanie dokladov a následne si manuálne vloží údaje toho istého dokladu do denníka. Aj na tento prípad program pamätá a umožňuje spustiť kontrolu duplicitných dokladov (FoxPro - ukážka kódu) ktorá identifikuje potenciálne duplicitné doklady na základe zhody kľúčových údajov (napr. duplicitný kľúč dátum+suma bude označený ako potenciálne duplicitný doklad).

Bezpečnosť a robustnosť aplikácie

 Kontrola prístupu k údajom (obrazovky)

DB systém FoxPro nerieši problematiku kontroly prístupu k údajom (bezpečnosť dát). V aplikácií je možné požadovať zadanie mena/hesla (autentifikácia) pri otvorení aplikácie. Následne je kontrolovaný prístup k jednotlivým funkciám a operáciám nad dátami (autorizácia).

 • heslá sú ukladané ako výstup dvoch rôznych "hashovacích" funkcií, takže nie je možné spätne uhádnuť heslo z údajov v DBF súbore
 • súčasťou kódu je kontrola či má používateľ oprávnenie vykonať požadovanú operáciu
 • Na úrovni používateľa (presnejšie spustenej aplikácie) je zaznamenávané či bola aplikácia ukončená korektne. Ak nie, bude pri novom štarte vynútená aktualizácia indexových (CDX) súborov.

Zabezpečenie je implementované na programovej úrovni a používateľ má jednoduchý prístup k DBF súborom. Reálna bezpečnosť dát musí byť zabezpečená na úrovni operačného systému.

Prevádzka systému v sieti a viacužívateľský prístup

Na prevádkovanie systému v sieti je potrebné zabezpečiť prístup k zdieľanému diskovému priestoru. Súbory DBF a CDX sú opakovane aktualizové z klientskych aplikácií.

 • prostredie FoxPro podporuje optimistické a pesimistické zamkínanie záznamov pre štandardské operácie (pridanie a editácia záznamov)
 • v prípade administátorských operácií sa využíva výhradný prístup jedného používateľa